Política de Privacitat

Política de Privacitat

Identificació de l'entitat responsable del tractament de dades personals:

URBANGARPE, SLU

Domicili Social: Cl Lasauca, 8-17.600 - Figueres (GIRONA)

CIF / NIF: B55320600

Telèfon: 972501462

e-Mail: info@canvilaveda.com

Dades registrals: Registre Mercantil de Girona, tom 3202, foli 87, full GI-64.115

Número inscripció registre de Turisme de Catalunya: HUTG-035.140-04

Web: www.canvilaveda.com / www.vilaveda.com

normativa aplicable

La nostra Política de Privacitat s'ha establert d'acord amb el Reglament europeu 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades, i amb la normativa espanyola aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Al facilitar les seves dades, Vostè declara haver llegit i conèixer la present Política de Privadesa, prestant el seu consentiment inequívoc i exprés al tractament de les seves dades personals d'acord a les finalitats i termes aquí expressats.

L'Empresa podrà modificar la present Política de Privacitat per adaptar-la a les novetats legislatives, jurisprudencials o d'interpretació de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Els termes continguts en aquest document de Política de Privacitat podran ser complementats per l'Avís Legal, la Política de Cookies i les Condicions Generals de Compra que, si escau, es recullin per a determinats productes o serveis, si aquest accés suposa alguna especialitat en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Delegat de Protecció de Dades

Les entitats responsables no tenen designat Delegat de Protecció de Dades.

FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

El tractament que realitzem de les vostres dades personals respon a les finalitats següents:

1.-Gestionar correctament la relació comercial que ens uneix amb els clients, garantint una correcta gestió administrativa, comercial, logística i d'atenció al client, reservant-nos el dret a realitzar les enquestes de qualitat que considerem oportunes per oferir productes i serveis de qualitat.

2.-Informar-vos sobre nous productes, serveis, promocions i invitacions a esdeveniments que puguin ser del vostre interès utilitzant qualssevol dels mitjans físics i electrònics existents en l'actualitat i aquells que poguessin sorgir en un futur.

Termini de Conservació de les vostres dades

Les vostres dades personals seran conservades mentre duri la relació comercial que ens vincula, a fi de dur a terme la gestió administrativa, comercial, logística , d'atenció al client i de control de qualitat. Un cop finalitzada aquesta, les dades personals seran conservades respectant els terminis de 6 anys que, a efectes mercantils, estableix el Codi de Comerç, i el termini de 4 anys que, a efectes fiscals, estableix la Llei General Tributària. Respecte a la finalitat d'informar-vos sobre nous productes, serveis, promocions i invitacions que puguin ser del vostre interès, les dades es conservaran mentre no exerceixi el vostre dret de supressió.

Es podran conservar les dades durant el temps en que es pugui exigir algun tipus de responsabilitat derivada duna relació o obligació jurídica o de lexecució dun contracte o de laplicació de mesures precontractuals sol·licitades per linteressat. En aquest cas les dades seran bloquejades, però no esborrades.

Decisions automatitzades i elaboració de perfils. Us informem que no hi ha decisions automatitzades incloent l'elaboració de perfils.

LEGITIMACIÓ I DADES RECAPTADES

La base jurídica per al tractament de les dades personals és la relació contractual que ens vincula amb els nostres clients ia efectes de realitzar la gestió administrativa, comercial , logística, d'atenció al client i de control de qualitat.

La base jurídica per informar-lo sobre productes, serveis, promocions i invitacions, és el seu consentiment atorgat mitjançant manifestació de voluntat lliure i específica.

La contractació pel client de qualsevol producte o servei ofert pels responsables, sigui via pàgina web, document físic o telèfon; l'atorgament del consentiment per rebre informació sobre nous productes, serveis, promocions, invitacions per participar a esdeveniments; o la remissió de correus electrònics als responsables, a través dels comptes habilitats a aquest efecte, impliquen que l'usuari manifesta haver llegit i acceptat expressament aquesta política de privadesa, i atorga el seu consentiment inequívoc i exprés al tractament de les seves dades personals d'acord amb les finalitats indicades.

Categories de dades

Les dades objecte de tractament són de les categories següents: Dades Personals identificatives (nom, cognoms, DNI, dades de contacte); Dades de característiques personals (data naixement, edat, nacionalitat) i Dades econòmiques (bancaris). Així mateix, és objecte de tractament l'adreça IP i l'hora d'accés al formulari web de recollida de dades.

MESURES DE SEGURETAT

Dins del nostre compromís per garantir la seguretat i confidencialitat de les vostres dades de caràcter personal, us informem que s'han adoptat les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la vostra alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposats, segons l'Art. 32 del Reglament europeu 2016/679.

CESSIÓ DE DADES

Si és el cas, les dades se cediran als òrgans de l'Administració pública de conformitat a la llei; als jutjats i tribunals de justícia que els requereixi; a bancs, estant aquesta cessió sempre vinculada a la gestió bancària derivada de la venda de productes i / o serveis.

No es preveuen transferències internacionals de les seves dades.

DRETS DE L'USUARI

Qualsevol interessat té dret a obtenir informació sobre si estem tractant dades personals que li concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions. Per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. El responsable del fitxer deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

D'acord amb la legislació vigent Un. Té els següents drets: dret a sol·licitar l'accés a les seves dades personals, dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió, dret a sol·licitar la limitació del seu tractament, dret a oposar-se al tractament, dret a la portabilitat de les dades i així mateix, a revocar el consentiment atorgat.

Com exercitar els meus drets?

Per exercir els seus drets ha de dirigir-se al responsable, sol·licitant el corresponent formulari per a l'exercici del dret elegit. Opcionalment, pot acudir a l'Autoritat de Control competent per obtenir informació addicional sobre els seus drets. Les dades de contacte per a l'exercici dels seus drets són el telèfon 972501462 i el correu electrònic: info@canvilaveda.com. Recordeu acompanyar una còpia d'un document que ens permeti identificar-lo.

CONSENTIMENT PER ENVIAMENT DE COMUNICACIONS ELECTRÒNIQUES

Així mateix, i d'acord amb el que estableix la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, mitjançant completar el formulari de recollida de dades i marcant la corresponent casella "Accepto el enviament de comunicacions electròniques ", Un. està atorgant el consentiment exprés per a que li enviem a la seva adreça de correu electrònic, telèfon, fax o un altre mitjà electrònic informació sobre la nostra empresa.